අද දින රාහු කාලය

2019 ක්වූ ජුලි මස 16 වන කුජ දින (අඟහරුවාදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:02 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 02:59 සිට 04:35 දක්වා බල පැවැත්වේ.