නිවසේ බ්‍රහ්ම පාදය පීඩා නොවේ නම් ශ්‍රියා කාන්තාව බැල්ම හෙලයි.
පොරොන්දම්
කේන්දර