ලග්න වලට අනුව ඊට ගැලපෙන සුබ මැණික් පැලඳීම ඈත අතීතයට දිව යයි
පොරොන්දම්
කේන්දර