පුධාන වශයෙන් රාහු සහ කේතු යන ඡායා ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම කාල සර්ප යෝගයයි
පොරොන්දම්
කේන්දර