ඔබගේ විවාහ ජීවිතය අකාලයේ කෙටි කල හැකි කුජ භෞම දෝශය
පොරොන්දම්
කේන්දර