රාහු කාලය | සුබ දිශාව | මරු සිටින දිශාව | සුබ වර්ණය

අද රාහු කාලය

2019 ක්වූ සැප්තැම්බර් මස 23 වන සඳු දින (සඳුදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:00 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 07:27 සිට 09:03 දක්වා බල පැවැත්වේ.


සුබ දිශාව
South East | ගිනිකොන
මරු සිටින දිශාව
North West | වයඹ
සුබ වර්ණය
YELLOW | කහ

හෙට රාහු කාලය

2019 ක්වූ සැප්තැම්බර් මස 24 වන කුජ දින (අඟහරුවාදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:00 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 02:57 සිට 04:33 දක්වා බල පැවැත්වේ.


IF YOU USING THIS PAGE'S INFORMATION YOU ARE AGREE TO OUR TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY INCLUDING USE OF COOKIES AND RECEIVE NEWSLETTERS, ACCOUNT UPDATES AND OFFERS SEND BY PORONDAM.LK.