රාහු කාලය | සුබ දිශාව | මරු සිටින දිශාව | සුබ වර්ණය

අද රාහු කාලය

2019 ක්වූ නොවැම්බර් මස 12 වන කුජ දින (අඟහරුවාදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:00 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 02:57 සිට 04:33 දක්වා බල පැවැත්වේ.


සුබ දිශාව
East | නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව
West | බටහිර
සුබ වර්ණය
PINK | රෝස

හෙට රාහු කාලය

2019 ක්වූ නොවැම්බර් මස 13 වන බුද දින (බදාදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:00 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 11:57 සිට 01:33 දක්වා බල පැවැත්වේ.


IF YOU USING THIS PAGE'S INFORMATION YOU ARE AGREE TO OUR TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY INCLUDING USE OF COOKIES AND RECEIVE NEWSLETTERS, ACCOUNT UPDATES AND OFFERS SEND BY PORONDAM.LK.