රාහු කාලය | සුබ දිශාව | මරු සිටින දිශාව | සුබ වර්ණය

අද රාහු කාලය

2020 ක්වූ ජනවාරි මස 29 වන බුද දින (බදාදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:29 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 12:26 සිට 02:02 දක්වා බල පැවැත්වේ.


සුබ දිශාව
North East | ඊශාන
මරු සිටින දිශාව
South West | නිරිත
සුබ වර්ණය
GREEN | කොළ

හෙට රාහු කාලය

2020 ක්වූ ජනවාරි මස 30 වන ගුරු දින (බ්‍රහස්පතින්දා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:29 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 01:56 සිට 03:32 දක්වා බල පැවැත්වේ.


IF YOU USING THIS PAGE'S INFORMATION YOU ARE AGREE TO OUR TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY INCLUDING USE OF COOKIES AND RECEIVE NEWSLETTERS, ACCOUNT UPDATES AND OFFERS SEND BY PORONDAM.LK.