අද දින රාහු කාලය

2019 ක්වූ සැප්තැම්බර් මස 23 වන සඳු දින (සඳුදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:00 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 07:30 සිට 09:02 දක්වා බල පැවැත්වේ.