අද දින රාහු කාලය

2019 ක්වූ ඔක්තෝම්බර් මස 18 වන කිවි දින (සිකුරාදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 05:57 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 10:27 සිට 11:59 දක්වා බල පැවැත්වේ.