අද දින රාහු කාලය

2019 ක්වූ අගෝස්තු මස 19 වන සඳු දින (සඳුදා) සූර්ය උදාව පෙරවරු 06:04 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 07:34 සිට 09:06 දක්වා බල පැවැත්වේ.