HOME BLOG පොරොන්දම් හඳහන නැකත් බබාට නමක් උදව් කොන්දේසි අප අමතන්න අප ගැන
×
HOME BLOG පොරොන්දම් හඳහන නැකත් බබාට නමක් උදව් කොන්දේසි අප අමතන්න අප ගැන

Terms and Condition | කොන්දේසි සහ නියමයන්


Porondam.lk වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශවීම හා පරිශිලනය කිරීම පහත සඳහන් භාවිතයට අදාල කොන්දේසි හා පවත්නා නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදු කල කළ යුතු අතර කතෘ අවසරයකින් තොරව මෙම වෙබ් අඩවිය සතු ඕනෑම ආකාරයක බුද්ධිමය දේපලක් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වේ.

Porondam.lk වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවීම / පිවිසිම / සීමා කිරීම / පාලනය කිරීම සහ / හෝ කිසියම් දැනුම් දීමකින් තොරව කාලයෙන් කාලයට මෙම භාවිතයට අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරිමේ, විස්තර කිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය Porondam.lk වෙබ් අඩවියට සහ එහි අයිතිකරුවන් සතුය.

Porondam.lk වෙබ් අඩවියෙහි සේවාවන් මගින් ඔබට මෙහි අන්තර්ගතය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව කිසියම් ප්‍රමාණවත් වැටහීමක් ලබාගත හැකි පරිදී නිර්මාණය කර ඇත. මුදල් ගෙවා ලබාගත යුතු සේවාවන්වල පිංතූර සහිත විස්තරාත්මක තොරතුරු දැනගැනීමට එම මුදල් වල වටිනාකමට සරිලන ලෙස ඉඩ සළසා ඇති අතර එ‍සේ නොවන අවස්ථාවලදී ඊමේල් මගින් සහ දුරකථන මගින් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව ද ඇත.

සම්පූර්ණ වැටහීමකින් අනතුරුව හැරණු කොට්, ඹනෑම සේවාවකට ඔබ විසින් Porondam.lk වෙත කුමන ආකාරයකින් හෝ ගෙවූ කිසිදු මුදලක් නැවත ගෙවනු නොලැබේ.

ඔබ විසින් Porondam.lk වෙබ් අඩවිය පරිශිලනය කිරීම හෝ ඊට ඇතුලුවීම මගින් කලින් කල සිදුවිය හැකි එකී කොන්දේසි සහ නියම වල සංශෝධනයන් හෝ දැනටමත් පලකර ඇති කොන්දේසි සහ නියමයන් පිළිගත් බවට සලකනු ලබයි.

වගකීමෙන් නිදහස් වීම - Porondam.lk වෙබ් අඩවිය සහ එහි ක්‍රියාත්මක කරන අන්තර්ජාල මෘදුකාංග වැඩසටහන වෛදික ජ්‍යොතිෂ සංස්කෘත මූලාශ්‍ර සහ මූලධර්ම මත පදනම්ව ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් සහිතව උසස් සහ වේගවත් සර්වර් වල පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එම සර්වර් වල හෝ මෘදුකාංගයේ ඇනහිටීමක්, සන්නිවේදනයේ සම්බන්ධතා ඇනහිටීමක්, ප‍්‍රමාද දෝෂයක්, වෙනත් දෝෂයක්, බාධාවක්, ආරක්ෂාව කඩවිමක්, පරිගණක වයිරස්, අනිසි කේතයක්, දූෂිතවීමක්, කි‍්‍රයාත්මකවීමේ හෝ සම්ප්‍රේෂණයේ ප‍්‍රමාදයක්, සම්ප්‍රේෂණ ද්‍යෝෂයක් හෝ වෙබ් අඩවියට ඔබ පිවිසීමේදී පිවිසුම් නොහැකියාවක් සහ / හෝ එහි කිනම් හෝ අන්තර්ගත දෑ පරිශීලනය කිරීමක් හෝ එහි ඇතුළත් සේවා ලබා ගැනීමේ නොහැකියාවක් සම්බන්ධයෙන් Porondam.lk වගකීමට බැඳී නොමැත.

එසේම ඔබ විසින් වේලා අධිකය නොසලකා හෝ වැරදි ආකාරයෙන් ඇතුලත් කරන උපන් වේලාවන් හේතුවෙන් ලැබෙන වැරදි සහගත පොරොන්දම් තොරතුරු වල වගකීම ඔබ විසින්ම භාරගත යුතු අතර Porondam.lk වෙතින් ස්වයංක්‍රීයව මෘදුකාංග භාවිතවයන් ලබා දෙන යම් පොරොන්දම් ගැලපීමක්, විවාහ සීහුම් පරික්ෂාවක් හෝ පලාපල විස්තරයක් ඔබට අනුව නිවැරදි නොවේ නම්, නොගැලපේ නම්, තේරුම් ගත නොහැකි නම් සහ එමගින් ඔබට යම් අවහිරතාවයක්, පාඩුවක්, සිත රිදීමක්, කලකිරීමක් හෝ අපහසුතාවයක් වුවහොත් ඊට කිසිදු වන්දියක් හෝ මුදලක් ගෙවීමට Porondam.lk හෝ එහි අයිතිකරුවන් කිසිදු ආකාරයක වගකීමකින් බැඳී නොමැත.


The access and use of Porondam.lk website should be carried out in accordance with the following terms and conditions and Any misleading of any intellectual property of this website without the permission of the author is strictly prohibited.

Porondam.lk website and its owners have the right to revise, fully describe the laws and regulations of this practice from time to time without entering / logging / limiting / controlling Porondam.lk and / or without any notice. By referring or entering the website, you are deemed to have accepted or accepted the terms and conditions already published.

The services of Porondam.lk are designed to provide you with an adequate understanding of content and functionality here. Porondam.lk is given a chance to its paid user to get the detailed information of the images in according to the value of their payments. Otherwise more details can be get by email or telephone.

Without any complete understanding, you will not be refund any amount of any kind paid to Porondam.lk to any service.

You may consider to accepted for the terms and conditions and changes from time to time, by using or entering the Porondam.lk website.

Our working hours are 9:00 a.m. to 4:00 p.m. except Sundays and Poya days.

Disclaimer - The Porondam.lk website and its running Internet software program are based on Vedic astrological principles written in Sanskrit sources and highly dependant on high speed and fast servers. Porondam.lk does not get any responsible for if an inability to access during the visit of the server or any software on that server or any connection to the web site or failure of any of its servers or any other error, communication error, Can not get access to the content or access it.

Similarly, if you do not get the correct matching, marriage test or testimony from Porondam.lk, if your details are not correct and does not fit to you, if you can’t understand it and if you have any obstruction, loss, distraction, frustration or embarrassment, Porondam.lk or its owners do not get any responsible for those matters and are not liable to pay any amount of the money as compensation. For any matter, Porondam.lk will not repay any amount paid to any service of Porondam.lk